Milí rodičia, budúci školáci.

V živote človeka sú dni, na ktoré sa nezabúda: prvý zub, prvý krok, prvý deň v škôlke… Už čoskoro bude ďalším dňom, ktorý si nájde trvalé miesto medzi vašimi spomienkami aj prvý deň v základnej škole. Predtým je však potrebné absolvovať Zápis do prvého ročníka ZŠ.

Cirkevná základná škola s MŠ sv. Dominika Savia, ako jedna z organizačných zložiek Cirkevnej spojenej školy, Školská 650, Vranov nad Topľou, sa aj tento rok teší na prijatie svojich budúcich žiakov.

Od svojho založenia v roku 1992 prešlo jej bránami množstvo úspešných mladých ľudí, ktorí si vďaka kvalitnému vzdelaniu našli uplatnenie v rôznych oblastiach života. Okrem vzdelania sa na škole snažíme osobitne dbať aj na individuálny prístup k našim žiakov, vytváraniu podnetnej atmosféry a rozvoju základných princípov morálky v zhode s evanjeliom.

Okrem toho ponúkame širokú škálu krúžkovej činnosti, v rámci ktorej rozvíjame IKT zručnosti, jazykové kompetencie, tvorivosť žiakov, ale aj folklórny tanec pod vedením Ing. Martina Ťaska. Navyše od budúceho školského roka ponúkame intenzívnu hokejbalovú prípravu pod vedením licencovaných trénerov pre hokejbal.

Naša škola budúcim prvákov ponúka:

 • kvalitné vzdelanie s dôrazom na individuálny prístup k potrebám žiakov,
 • pri nástupe v septembri zdarma učebné pomôcky v min. hodnote 30€,
 • možnosť navštevovať Školský klub detí,
 • duchovnú formáciu v zmysle Rímskokatolíckej cirkvi,
 • prítomnosť školského kaplána,
 • bohatú krúžkovú činnosť, ktorej súčasťou je folklórna príprava pod vedením profesionála,
 • hokejbalovú prípravu na zrekonštruovanom ihrisku pod vedením licencovaných trénerov,
 • moderne vybavené učebne rôznou didaktickou technikou,
 • ale predovšetkým „školu s iným duchom“.

Tešíme sa na vás 11. apríla 2024 v čase od 14:30 do 17:30 v budove na Bernolákovej ulici č. 92.

Zopár praktických informácii o samotnom zápise:

Kedy začína zápis?

Vášho predškoláka môžete do základnej školy pre školský rok 2024/2025 zapísať v období od 1. do 30. apríla 2024. Presný termín slávnostného zápisu pre tento školský rok je stanovený na štvrtok 11. apríla v čase od 14:30 do 17:30 v budove CZŠ na Bernolákovej ulici č. 92.

Čo treba na zápis do školy?

Na zápis si so sebou, okrem budúceho školáka, vezmite občiansky preukaz, rodný list dieťaťa (prípadne aj kópiu) a doklad o zdravotnom postihnutí (v prípade zdravotného postihnutia). Budete tiež potrebovať prihlášku, ktorú však dostanete priamo na mieste zápisu.

Ako prebieha zápis do prvého ročníka?

Po príchode do školy vybavíte najskôr formality. Pani učiteľka si zapíše všetky potrebné údaje o vás ako aj o zapísanom dieťati.

Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje údaje o dieťati:

 • meno a priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • rodné číslo,
 • miesto narodenia,
 • národnosť,
 • štátne občianstvo,
 • trvalé bydlisko dieťaťa.

Potom príde rad na budúceho prváčika. Pani učiteľka hravou formou zistí, či je váš predškolák  pripravený zasadnúť v septembri do školskej lavice. S dieťaťom sa krátko porozpráva, vyzve ho aby zaspievalo pesničku alebo povedalo básničku a poprosí ho, aby nakreslilo obrázok. V pokojnej priateľskej atmosfére si overí, či drobec pozná farby, geometrické tvary a čísla do desať. Ak vás pani učiteľka poprosí, aby ste na chvíľu opustili triedu, nebojte sa. Chce sa iba presvedčiť, že váš drobec je samostatný a dokáže skvelo fungovať bez vás.

Na zápise pani učiteľky netestujú predškolákov v duchu testov školskej zrelosti. Snažia sa iba lepšie zoznámiť s budúcimi prváčikmi. Zápis prebieha za prítomnosti rodičov, pravdepodobne budúcej triednej pani učiteľky, druhej pani učiteľky a niekedy aj vedenia školy. Počas zápisu zvykne škola tiež zisťovať záujem o školský klub a školské stravovanie.

Budúci prváčik:

 • by mal hovoriť čisto, zrozumiteľne a plynule. Mal by vedieť porozprávať krátku rozprávku, poznať detskú básničku alebo pesničku, vysloviť krátke slovo po hláskach,
 • by mal uznávať autority,
 • by sa mal vedieť sústrediť na činnosť 15 až 20 minút. Tiež by mal vedieť dokončiť úlohu, ktorú začne, neodbiehať a nezačínať stále s niečím novým,
 • by mal mať dostatočne vyvinutú hrubú motoriku: mal by vedieť behať, skákať na jednej nohe, podliezať, hádzať a chytať loptu,
 • by mal mať dostatočne vyvinutú jemnú motoriku: mal by vedieť držať správne farbičky a pero, zapnúť si gombíky, zaviazať šnúrky, vymaľovať obrázok bez prechodu cez čiaru, vystrihnúť jednoduchý tvar,
 • by mal poznať základné geometrické tvary (štvorec, obdĺžnik, kruh), farby a čísla do desať. Mal by vedieť nakresliť postavu so základnými znakmi (hlava, krk, hruď, nohy, ruky, prsty na rukách) a orientovať sa v priestore (hore, dole, vpredu, vzadu, vpravo, vľavo),
 • by mal ovládať základné sociálne návyky (umyť si ruky po návšteve toalety, vysmrkať si nos) a tiež by sa mal vedieť sám najesť, obliecť a obuť,
 • by sa mal vedieť predstaviť, povedať kde býva a ako sa volajú jeho rodičia. Mal by ovládať pravidlá slušného správania (pozdraviť sa, poprosiť a poďakovať).

Čo ak sa dieťa zápisu zúčastniť nemôže?

Ak dieťa ochorie, alebo sa z iných závažných dôvodov nemôže zúčastniť zápisu do prvého ročníka, mali by ste sa obrátiť na riaditeľa školy a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Ak s tým riaditeľ súhlasí, na základe potrebných dokladov môžete dieťa zapísať aj bez jeho osobnej prítomnosti.