Žiak mesiaca je žiak, ktorý je zároveň žiakom triedy, dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky, svojim správaním a reprezentáciou je príkladom pre ostatných žiakov. Titul sa udeľuje za výnimočný čin/zmenu správania/prospechu a nie je nevyhnutné, aby každá trieda mala každý mesiac nominanta na udelenie titulu. Podstatou je uznanie neobyčajných zásluh, než bežnej práce žiakov.  

Oblasti hodnotenia:

 Správanie 

 • príkladné slušné správanie,  
 • nezištná pomoc spolužiakom a učiteľom, 
 • ľudský čin, 
 • úcta, vzájomný rešpekt, 
 • utváranie dobrých vzťahov v triede. 

Dochádzka a prospech 

 • vzorná dochádzka, 
 • výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. 

Prístup k povinnostiam 

 • svedomitá a zodpovedná príprava na vyučovanie,
 • činnosť v prospech triedy a školy. 

Reprezentácia školy 

 • reprezentácia triedy, reprezentácia školy, mimoškolské aktivity, projekty navyše a dobrovoľne.  

Žiakom mesiaca nemôže byť žiak, ktorý: 

 1. má v danom klasifikačnom období zníženú známku zo správania, 
 2. bolo mu v danom klasifikačnom období udelené výchovné opatrenie na posilnenie disciplíny, 
 3. má v danom klasifikačnom období neospravedlnené hodiny, 
 4. má v danom klasifikačnom období výsledné hodnotenie neprospel.

Odmena

Morálne ocenenie a uznanie dosiahnutých výsledkov, diplom žiaka mesiaca, tričko s grafikou v tejto téme a možno aj niečo viac…

Kto navrhuje žiaka mesiaca?

Ktokoľvek. Návrh môže podať spolužiak, kolektív triedy, učiteľ, vedenie školy, teda každý, kto vie o niekom, kto si to zaslúži.

Ako podať návrh?

Návrh na udelenie titulu „žiak mesiaca“ sa odovzdáva vedeniu školy, a to buď priamo p. riaditeľovi alebo jeho zástupcom. Návrh je potrebné odovzdať na pripravenom tlačive, ktoré obsahuje meno, priezvisko a triedu navrhovanej osoby. Súčasťou návrhu je aj stručný opis dôvodu, prečo sa tento návrh podáva, čo výnimočné daný žiak dosiahol, resp. spravil. Takto vyplnený návrh je na záver potrebné podpísať.

Kto posudzuje návrhy na žiaka mesiaca?

Vedenie školy v prípade potreby po dohode s ostatnými vyučujúcimi.

Čo sa stane po schválení návrhu?

O osobe, ktorá bude nasledujúci mesiac nosiť tento titul, sa dozvie celá škola. Jeho výnimočný skutok alebo dosiahnutý úspech sa stane základom pre toto morálne ocenenie a uznanie výnimočnosti, čo v konečnom dôsledku môže slúžiť ako motivácia pre ďalších žiakov, aby sa o podobné uznanie pokúsili aj oni.

Prehľad udelených titulov za jednotlivé školské roky: