Na to, aby vzdelanie išlo ruka v rukou s aktuálnymi požiadavkami na kvalitu a dosahované výsledky je nevyhnutné, aby sa škola neustále rozvíjala a investovala do svojej budúcnosti. Aj preto je jednou z priorít školy účasť v rôznych medzinárodných projektoch.

Prvým príkladom je program EUROSCOLA, ktorý na Slovensku riadi Informačná kancelária EP. Európsky parlament týmto programom motivuje mladých ľudí, aby vnímali Európsku úniu a jej inštitúcie ako každodennú súčasť svojho bežného života a nie ako čosi neznáme a vzdialené. Študenti Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi (org. zložka CSŠ) sú takí zapálení, že si už počas letných prázdnin pripravujú

plány a poznámky pre nový ročník tohto jedinečného programu. Nebyť EUROSCOLY, študenti by nikdy nespoznali také množstvo významných osobností z rôznych oblastí spoločenského či politického života a nepripravili by úžasné diskusie, workshopy a verejné vystúpenia, ktoré ich zážitkovým učením pripravujú na budúci život. Tím EUROŠKOLÁKOV zanecháva vo svojom projekte EUROSCOLA kus svojho srdca a študenti zároveň získavajú možnosť byť živou a tvorivou súčasťou tohto výnimočného programu.

Fundovaní hostia z rôznych oblastí spoločenského, politického, ekonomického i náboženského života sa striedajú na diskusiách, workshopoch a podujatiach na pôde našej školy, alebo v podobe online diskusií. Kolotoč diskusií, workshopov, podujatí a promo aktivít je zameraný na všetky vekové skupiny od predškolákov, žiakov, študentov, rodičov až po našich milých seniorov.

My sme Európa, to my sme Európska únia, my sme súčasťou tej veľkej európskej identity. Tento odkaz sme sa snažili odovzdať všetkým tým stovkám študentov, rodičov, všetkým tým, ktorých sme stretli na našich aktivitách a podujatiach, ktoré sme zrealizovali v rámci programu EUROSCOLA. A výsledok tohto snaženia? Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi bolo v tomto projekte úspešné už 4-krát po sebe, a to konkrétne v rokoch 2012 (6. miesto v SR), 2014 (4. miesto v SR), 2016 (1. miesto v SR) a naposledy v roku 2018 s umiestnením na krásnom 2. mieste v rámci všetkých stredných škôl Slovenskej republiky. Odmenou v tejto neľahkej súťaží je isté miesto pre 24 žiakov a 2 učiteľov na rokovaní v Európskom parlamente v Štrasburgu, a s tým spojená exkurzia mesta.

Druhým príkladom zahraničných iniciatív školy je účasť v medzinárodných projektoch založených na mobilitných výmenách s partnerskými školami. Spolupráca tohto druhu sa začala menšími projektmi s poľskou školou v meste Ruda Różaniecka, ktoré sme recipročne realizovali v rokoch 2008 a 2009. Tieto projekty sa mohli realizovať vďaka finančnej podpore z vtedajšieho programu Mládež v akcii.

Po nich (2011-2013) nasledoval veľký medzinárodný projekt s názvom EcoTour 2.0 s hlavnou témou ochrany životného prostredia, kde sme boli súčasťou partnerstva programu Comenius pozostávajúceho z 9 krajín EU.

S príchodom roka 2013 a nového programovacieho obdobia pre program Erasmus+ sa Cirkevná spojená škola presunula do novej éry medzinárodnej spolupráce. V rámci tohto programu na škole prebehli a v súčasnej dobe aj prebiehajú projekty zamerané na vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktoré sa realizujú v rámci Kľúčovej akcie 1. Konkrétne sa jedná o úspešný projekt z roku 2014 (4 učitelia), 2016 (5 učiteľov), 2017 (6 učiteľov) 2018 (8 učiteľov), 2019 (8 učiteľov) a práve prebiehajúci projekt z roku 2020, kde je aktuálne zapojených rovnako 8 učiteľov.

V rámci Kľúčovej akcie 2, ktorá je zameraná na inováciu vo vyučovaní s dopadom predovšetkým na žiakov, Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Topľou realizuje viaceré projekty. Prvým bol trojročný projekt Motivation by Innovation (2016-2019) s partnermi z Portugalska, Turecka, Poľska a Dánska (koordinátor projektu), ktorého nosnou témou bolo zdieľanie vedomosti a skúsenosti s využívaním moderných a inovatívnych foriem vyučovania.

Druhý KA2 projekt, ktorý škola zároveň aj koordinuje, má názov Be Allies Not Bullies a jeho nosnou témou je boj proti šikanovaniu v akejkoľvek podobe, a to od klasických slovných narážok až po najmodernejšiu formu kyberšikany. V tomto projekte je zapojených spolu 6 škôl z Dánska, Grécka, Portugalska, Talianska, Turecka a samozrejme zo Slovenska. Tento projekt sa mal pôvodne ukončiť v auguste 2020, ale z dôvodu pandémie Covid-19 bolo jeho trvanie predlžené do konca júna 2021.

Rok 2020 bol pre našu školu z hľadiska medzinárodnej spolupráce výnimočný, pretože z piatich podaných žiadostí o grant sme uspeli až štyrikrát. Jedným z úspechov bol už spomínaný projekt KA1 (Vzdelanie – nádej pre budúcnosť), ktorý umožní absolvovať vzdelanie v zahraničí 8 našim učiteľom. V Kľúčovej akcii 2 (KA229) nám boli schválené tri žiadosti o grant pre medzinárodné školské partnerstvá, a to konkrétne v týchto projektoch:

  • Literacies at the service of integration and citizenship (2020-1-SK01-KA229-078240_1) – 01. 9. 2020 – 31. 08. 2022,
  • Human Rights Education (2020-1-SK01-KA229-078211_1 ) – 01. 10. 2020 – 30. 09. 2022,
  • Save The Planet (2020-1-BG01-KA229-079223_3) – 01. 9. 2020 – 28.02. 2022.

Treba však poznamenať, že vzhľadom na obmedzenia vydané z dôvodu pandémie nebolo možné realizovať všetky fyzické mobilitné stretnutia, preto boli tieto projekty predĺžené do 31.8.2023.

Následne sa naša škola prehupla do nového programového obdobia programu Erasmus+ (2020 – 2027), kde sme v rámci schválenej akreditácie realizovali rovnako tak sériu viacerých medzinárodných projektov.

Prvým z nich bol projekt číslo 2023-1-SK01-KA121-SCH-000121441, ktorý sme realizovali po dobu 15 mesiacov od 1.6.2023 do 31.8.2024.

Osobitnú kapitolu našej medzinárodnej spolupráce tvoria projekty negrantovej podpory eTwinning, kde sme ako škola v školskom roku 2023/24 realizovali 2 projekty.