„Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou – odstránenie havarijného stavu
strechy pavilónov školy“ – telocvičňa

1. Výzva

2. Príloha č. 1A Výkaz výmer vo formáte .pdf

3. Príloha č. 1B Výkaz výmer vo formáte .xls

4. Príloha č. 2 Návrh ZoD vo formáte .pdf

 

Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou – odstránenie havarijného stavu strechy pavilónov školy.

Zákazka zadávaná podľa §117

1 Výzva

2. Príloha č. 1A Výkaz výmer

3. Príloha č. 1B Výkaz výmer

4. Príloha č. 2 Návrh ZoD

Zmluva o dielo

Dôvodová správa

Rozpočet prác naviac

Dodatok č. 1

 

Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou – odstránenie havarijného stavu strechy pavilónov školy


Zákazka zadávaná podľa §117
Druh: práce
 
 
 
 
 

Názov predmetu zákazky: Športový tovar a výbava pre školu

Hlavný kód CPV: 37400000-2 – Športový tovar a výbava, 60000000-8 – Dopravné služby

Druh zákazky: nákup športového tovaru a výbavy pre školy, zákazka s nízkou hodnotou

Stručný opis: Nákup športového tovaru a výbavy súvisiacich s realizáciou projektu vrátane
dopravy.

Celé znenie výzvy vo formáte PDF

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Zmluva o dodávke tovaru

Faktúra na tovar

Verejné obstarávanie – r. 2018

Názov predmetu zákazky: Zlepšenie materiálno-technického vybavenia telocvične

„Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“.

Druh zákazky: nákup športového tovaru a výbavy pre školy

Stručný opis: Nákup športového tovaru a výbavy súvisiacich s realizáciou projektu vrátane
dopravy.

Celé znenie výzvy vo formáte PDF

Zápisnica – dotácia PSK

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou I-2018

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou II-2018

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou III-2018

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou IV-2018

Verejné obstarávanie – r. 2017

Názov zákazky:  Výmena okenných konštrukcií budovy Školská 650

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov – stavebné práce.

1. Výzva

2.A Príloha č. 1 Výkaz výmer

2.B Príloha č. 1 Výkaz výmer

3. Príloha č. 2 – Návrh min. zml. podmienok

4. Príloha č. 3 Špecifikácia okien

5. Príloha č. 4 Fotografie

Dňa 1.3.2017 bola zverejnená Zmluva o dielo, Harmonogram a Položkovitý rozpočet:

Zmluva o dielo

Položkovitý rozpočet

Harmonogram

Verejné obstarávanie – súhrnná správa

Verejné obstarávanie – r. 2016

Výmena okenných konštrukcií, budova Školská 650, Vranov nad Topľou.

Zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9 .

1. Výzva

2. Príloha č. 1

3. Príloha č. 2 – Návrh min. zml. podmienok

4. Príloha č. 3

5. Príloha č. 1

Dňa 18.2.2016 bola zverejnená Zmluva o dielo č. 01/2016:

CSS Zmluva