Výchovné poradenstvo

Podľa § 130, ods. 3  zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov […]