Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou 093 02, IČO: 17151627, DIČ: 2020635815
v zastúpení štatutárom PaedDr. Róbert Majzlík PhD. dňa 7.3.2023 zriadila podľa ustanovenia § 3 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. (ďalej len „zákon o neinvestičných fondoch“) neinvestičný fond s názvom Rozvoj CSŠ Vranov nad Topľou, n. f. so sídlom Školská 650/45, Vranov nad Topľou 093 02.

Základné údaje o fonde:

Obchodné meno/názov: Rozvoj CSŠ Vranov nad Topľou, n.f.

IČO: 55295738|

Sídlo: Vranov nad Topľou, Školská 650/45

Číslo účtu: SK83 0200 0000 0047 6270 7959

Účel fondu:

Účelom neinvestičného fondu Rozvoj CSŠ Vranov nad Topľou, n. f. so sídlom Školská 650/45, Vranov nad Topľou 093 02 je všeobecne prospešný účel – ochrana a podpora zdravia a vzdelávania. A to najmä ako združovanie peňažných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti vzdelávania, podpory voľnočasových aktivít detí, materiálno-technického rozvoja školy a celkového zlepšenia edukačného prostredia žiakov Cirkevnej spojenej školy so sídlom Školská 650, Vranov nad Topľou 093 02.

Z prostriedkov fondu je možné podporiť nasledujúce činnosti Cirkevnej spojenej školy Vranov nad Topľou:

  • a) vzdelávacie aktivity žiakov a zamestnancov školy,
  • b) kultúrne aktivity žiakov, zamestnancov a rodičov,
  • c) duchovné aktivity žiakov, zamestnancov a rodičov,
  • d) podpora zdravia (žiakov, zamestnancov a rodičov),
  • e) materiálne vybavenie školy a školských zariadení,
  • f) podpora rekonštrukčných prác školy a školských zariadení,
  • g) podpora talentovaných žiakov,
  • h) podpora žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
  • i) propagácia školy.