Pred odovzdaním prihlášok si skontrolujte, či sú vyplnené správne, to znamená, v súlade s týmito pokynmi:

 • vyplniť čitateľne veľkým tlačeným písmom;
 • uviesť presný názov VŠ, fakulty, študijného programu;
 • hlásite sa na bakalársku formu štúdia (pozor, sú aj výnimky, je potrebné formu štúdia si overiť);
 • zistiť počet prihlášok na  jednu  fakultu, zistiť, či  je možné uviesť na  jednej prihláške viac  fakúlt,  študijných  programov;
 • doplniť jazyk,  ak prijímacie pohovory sú aj z cudzieho jazyka a nejdete ho študovať ako študijný program;
 • v položke Forma štúdia treba doplniť slovom denná alebo externá podľa informácie o možnostiach štúdia;
 • v položke Metóda štúdia doplňte   slovom   prezenčná   alebo   dištančná,   alebo kombinovaná podľa informácie o možnostiach štúdia;
 • predmety vypisovať podľa vysvedčenia, správanie sa nepíše, vyčiarknuť políčka, ak ste v určitom roku predmet nemali a nie je možné napísať známku;
 • nezabudnúť  uviesť   prílohy,   ak   ich   VŠ   žiada   (napr.   životopis, overenú  kópiu vysvedčenia,…);
 • nezabudnúť nalepiť ústrižok poštového poukazu o zaplatení manipulačného poplatku (kópiu si odložiť);
 • nezabudnúť na podpis a dátum;
 • zistiť, či vami zvolená VŠ vyžaduje potvrdenie od lekára;
 • údaje neprepisovať, ani pomocou bielitka! V prípade chybných údajov je potrebné vypísať nové tlačivo!
 • vyplnenú prihlášku dávate na overenie výchovnému poradcovi – PaedDr. R. Majzlíkovi v čase konzultačných hodín, ktorý skontroluje známky a priemery;
 • prihlášku odporúčam poslať ako doporučený list.

 

Vysvetlenia  k  vypĺňaniu  tlačiva  Prihláška  na  vysokoškolské  štúdium  bakalárske  – prvý  stupeň alebo spojené – prvý a druhý stupeň v jednom celku (podľa stránky MŠ SR s doplnením našich údajov)

Toto  tlačivo  je  určené  pre  záujemcov  o  štúdium  na  vysokej  škole.  Základnou podmienkou  prijatia  na  bakalárske  štúdium  alebo  na  štúdium  spojeného  prvého  a  druhého stupňa vysokoškolského štúdia do jedného celku je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Uchádzač  o  štúdium  na  vysokej  škole  sleduje  informácie  o  možnostiach  štúdia  na vysokej škole a podmienky prijatia na vysokoškolské štúdium, ktoré uverejňuje vysoká škola alebo Ministerstvo školstva SR prostredníctvom informačnej publikácie Ako na vysokú školu alebo z iných relevantných informačných zdrojov (pozri www.uips.sk)

 

1. strana prihlášky na VŠ

Podľa  informácie o možnostiach štúdia na vysokej  škole uchádzač vyplní  jeden alebo viac študijných programov.

V prípade, že je súčasťou prijímacieho konania aj prijímacia skúška z cudzieho jazyka, tak  do  položky Prijímaciu  skúšku budem  robiť  z  cudzieho  jazyka  napíše  slovom,  napr. anglický alebo nemecký, alebo iný jazyk z ponúkaných možností príslušnej fakulty. Rok maturitnej skúšky vyplnia aj maturujúci uchádzači v tomto školskom roku, ktorí uvedú  predpokladaný  aktuálny  rok maturitnej  skúšky.  Absolventi  stredných  škôl  uvedú  rok úspešného vykonania maturitnej skúšky.

Položky  Kód  strednej  školy,  Kód  študijného  odboru  a  Stupeň  dosiahnutého vzdelania vyplní  len uchádzač maturujúci  v  tomto  školskom  roku  s pomocou  strednej  školy.

Uchádzač, ktorý vykonal maturitnú skúšku v predchádzajúcich rokoch nevypĺňa položky Kód strednej školy, Kód študijného odboru a Stupeň dosiahnutého vzdelania.

 

Kód strednej školy vyplní v prípade maturujúcich v tomto školskom roku podľa nasledovného rozpisu.

Údaje o škole:

Názov školy: Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy Vranov nad Topľou

 

Adresa:          Školská 650, 093 02, Vranov nad Topľou

 

Kód školy:     710214634

 

Názov a kód študijného odboru:

Oktáva:  študijný odbor: gymnázium

kód odboru: 79025 00

IV.AG:    študijný odbor: gymnázium

kód odboru: 7902J 00

Stupeň dosiahnutého vzdelania vyplní v prípade maturujúcich uchádzačov v tomto školskom roku stredná škola podľa aktuálneho číselníka STDVZD:

Oktáva: „5“

IV.AG:  „J“

 

2. strana prihlášky na VŠ

Uchádzač uvedie prospech zo štúdia v strednej škole v rozsahu, ktorý požaduje vysoká škola alebo fakulta. Ak na vyplnenie nepostačuje predtlačená tabuľka, uvedie prospech zo strednej školy v samostatnej prílohe. Uchádzač maturujúci v tomto školskom roku nevypĺňa prospech v poslednom ročníku  a  v  časti Klasifikácia maturitnej  skúšky  vyplní  iba  stĺpec Predmet maturitnej  skúšky  a stĺpec Úroveň. Uchádzač maturujúci pred rokom 2004 vyplní v časti Klasifikácia maturitnej skúšky stĺpec Predmet maturitnej  skúšky,  stĺpec Ústna  forma  (známka)  v  rámci  internej  časti, Dátum maturitnej skúšky a Priemer maturitnej skúšky.

Účasť a úspešnosť na olympiádach, na súťažiach a autorstvo objavov alebo priemyselných vzorov  uvádza  osobitne  v  samostatnej  prílohe,  ak  to  požaduje  vysoká  škola  alebo  fakulta  v podmienkach na prijatie.

Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe vyplní uchádzač podľa požiadavky vysokej školy alebo fakulty (odporúča sa až po potvrdení prihlášky školou).

3. strana prihlášky na VŠ

Podľa požiadavky vysokej  školy môže byť prílohou k prihláške životopis, kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poštová poukážka, výpis z účtu). Dôležité je vyplniť dátum a podpísať prihlášku.

4. strana prihlášky na VŠ

Je určená vysokým školám alebo fakultám ako vzor.