EČ a PFIČ MS sa uskutočnia 15. až 18. marca 2022. Administrácia EČ a PFIČ MS sa uskutoční podľa organizačných pokynov NÚCEM, ktoré budú zverejnené na webových stránkach NÚCEM www.nucem.sk a CVTI SR-ŠVS maturita.svsbb.sk, www.svs.edu.sk.

Administrátormi testov budú učitelia príslušnej školy. Administrátori testov nesmú mať aprobáciu z predmetu, z ktorého žiaci píšu test EČ MS a PFIČ MS, a ak to personálne a organizačné možnosti školy dovolia, nesmú to byť ich triedni učitelia.

Regulárny priebeh administrácie bude kontrolovať a zabezpečovať externý dozor – predsedovia PMK a dohľad nad priebehom MS bude vykonávať predseda ŠMK.

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2022

  • 15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
  • 16. marec 2022 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk
  • 17. marec 2022 (štvrtok) – matematika

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. apríla 2022. Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. septembra 2022

Zdroj: minedu.sk