Oznamujeme všetkým pedagógom, že na webovom sídle MŠVVaŠ SR, v záložke Legislatíva v časti Vnútorné rezortné predpisy (http://www.minedu.sk/vnutorne-rezortne-predpisy-vydane-v-roku-2017/)je zverejnený pokyn ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení .