V zmysle §-150 ods. 5 zákona NR SR 245/2008 Z.z. (tzv. školský zákon) vám oznamujem, že dňa 9.júna 2014 udeľujem voľno žiakom 1. – 4. ročníka Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv.Dominika Savia Vranov nad Topľou, ktorá je organizačnou zložkou Cirkevnej spojenej školy, Školská 650, 093 02  Vranov nad Topľou z organizačných  dôvodov – účasť učiteľov na záverečných skúškach vzdelávania  Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove organizovaného MPC Prešov, detašované pracovisko Košice.                                                     

   PaedDr.Marián Babej

riaditeľ školy