Na základe § 5 ods.5 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 schválil zriaďovateľ školy listom S-221/2017 zo dňa 16.1.2017  Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia rady školy.
Funkčné obdobie Rady školy pri Cirkevnej spojenej škole, Školská 650, Vranov nad Topľou je od 16.1.2017 do 15.1.2021.
Na prvom zasadnutí Rady školy v mesiaci február prerokuje rada štatút, plán zasadnutí na rok 2017, návrh rozpočtu školy, výsledky hospodárenia školy, návrh na počty žiakov do 1.ročníka, výsledky výchovno-vzdelávacej práce a zvolí si podpredsedu.
Prajeme členom rady školy úspešné funkčné obdobie.
Ing. B. Jedináková, predseda