Rada školy pri Cirkevnej spojenej škole,  Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou

 

PROGRAM ZASADNUTIA RADY ŠKOLY

 1. 10. 2018

 

 • Úvodná modlitba, privítanie členov.
 • Výsledky výchovno-vzdelávacej práce za 2.polrok 2017/2018.
 • Úspešnosť žiakov gymnázia pri prijímaní na vysoké školy šk.r.2017/2018.
 • Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za šk.r. 2017/2018 (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z.).
 • Informácia o pedagogicko – organizačnom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu, organizácia školského roka 2018/2019, personálne, priestorové a materiálne zabezpečenie.
 • Návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu v šk.r.2018/2019.
 • Informácia o využívaní priestorov školy (napr. ihrisko, telocvičňa, počítačové miestnosti) , možnosti využívania počas školského roka 2018/2019 v mimovyučovacom čase.
 • Plnenie Koncepčného zámeru rozvoja školy.
 • Plán činnosti na školský rok 2018/2019 (možnosti záujmovej činnosti, projekty, spolupráca s rodičmi, inými subjektmi).
 • Diskusia
 • Rôzne
 • Návrh na uznesenie
 • Záver